Unitatea pentru managementul calităţii

Chioveanu Gabriela

1. Manager al calitatii I.D.S.A

Biol. Chioveanu Gabriela, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
tel.0374.322.051
e-mail: gabriela.chioveanu@idah.ro

2. Responsabil cu funcţia metrologică

Ch. Nica Daniela, doctor în biologie

3. Ofiţer de biosecuritate

Dr. Orăşanu Adriana, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară

4. Echipa de lucru - Responsabili cu managementul calităţii în unităţile administrative ale LNRDSA

 • Serviciul Morfopatologie
  • Ch. Cristina Diaconu, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară; studii postuniversitare, specializarea diagnostic de laborator
 • Serviciul Viroze Majore
  • Biol. Gina Dunăvăţu
  • Dr. Gratiela Neagoe, doctor în ştiinte medicale specialitatea medicină veterinară
  • Dr. Doru Hristescu, doctorand
 • Biroul Virusologie
  • Dr. Simona Leau, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară
 • Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie
  • Dr. Luminiţa Romaşcu, master în genetică, microbiologie şi biotehnologie
  • Dr. Elena Popa, doctor în biologie
  • Dr. Elena Talmaciu, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară, studii postuniversitare, specializarea diagnostic de laborator
 • Biroul Imunologie
  • Dr. Emanuela Guţu, doctor în ştiinte medicale specialitatea medicină veterinară
 • Serviciul Biologie Moleculară – OMG
  • Biol. Monica Vaghele, doctor în biologie
 • Biroul Toxicologie – Chimie
  • Ch. Cristina Toca, doctorand
 • Biroul Sănătate Animale Acvatice şi Insecte Utile
  • Dr. Alina Popescu, doctorand; studii postuniversitare, specializarea diagnostic de laborator
 • Serviciul Sănătate Animală şi Epidemiologie
  • Dr. Şerban Cătuşanu
  • Dr. Cristina Tudoran

5. Responsabili verificări intermediare

Balanţe – Pavel Eugen
Spectrofotometre - Răţu Silviu
Cititoare ELISA – Onciul Angela

6. Atribuţii specifice

 • proiectează şi coordonează sistemul de management al calităţii din IDSA
 • participă la planificarea calităţii prin stabilirea obiectivelor, specificarea proceselor operaţionale necesare şi a resurselor aferente pentru îndeplinirea acestor obiective, în IDSA
 • asigură legătura dintre IDSA şi Organismul de certificare al sistemului de management al calităţii, precum şi cu Organismul Naţional de Acreditare – RENAR şi Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
 • gestionează standardele referitoare la sistemele calităţii aplicabile activităţii specifice din IDSA şi face propuneri pentru adoptarea lor ca referenţiale în organizarea sistemului de management al calităţii
 • promovează şi coordonează respectarea principiilor de management al calităţii în IDSA, în conformitate cu SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO/CEI 17025 pentru LNRDSA
 • coordonează şi dezvoltă procesul de acreditare a LNRDSA conform cerinţelor RENAR
 • coordonează şi dezvoltă procesul de certificare şi acreditare al sistemului de management al calităţii din alte structuri ale IDSA
 • participă la controlul calităţii, ca parte integrantă a managementului calităţii, redactează, editează şi revizuieşte periodic procedurile generale
 • participă la evaluarea eficacităţii sistemului de management al calităţii
 • planifică acţiuni de audit intern şi coordonează desfăşurarea programului de audit intern al calităţii în IDSA, conform politicii directorului IDSA
 • întocmeşte rapoartele finale după fiecare sesiune de audit intern, pe care le prezintă Directorului IDSA, spre informare
 • organizează şedinţele de analiză a sistemului de management al IDSA
 • acordă consultanţă pentru întocmirea Planurilor Calităţii serviciilor din cadrul LNRDSA şi verifică periodic valabilitatea lor, propunând revizia sau reeditarea, după caz
 • coordonează programele de mentenanţă, de verificare internă şi de etalonare al echipamentelor de laborator implicate în activităţile analitice ale LNRDSA prin Responsabilul Funcţiei Metrologice
 • urmăreşte respectarea legislaţiei şi a normelor specifice din domeniul metrologiei, aplicabile domeniului specific de activitate al IDSA prin Responsabilul Funcţiei Metrologice
 • identifică nevoile de instruire pentru angajaţii din IDSA, pe probleme legate de calitate în activitatea prestată; propune şi coordonează organizarea unor programe de instruire dedicate unei anume problematici sau accesarea unor programe preexistente de instruire în organizaţii autorizate pentru astfel de activităţi, din România sau străinătate
 • participă la verificarea respectării procedurilor de protecţie a personalului care lucrează cu agenţi patogeni, în cadrul unor audituri programate în colaborare cu Unitatea de Biosecuritate
 • prestează activităţi de consiliere în domeniul planificării, controlului, asigurării şi dezvoltării managementului calităţii, în laboratoarele veterinareProceduri Generale de Sistem

PGM 001 - Procedură de redactare analiză şi aprobare a documentelor din sistemul calităţii
PGM 002 - Procedură de control asupra documentelor şi înregistrărilor
PGM 003 - Procedură pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii
PGM 004 - Procedură pentru tratarea cererilor de ofertă
PGM 005 - Procedură pentru asigurarea trasabilităţii în diagnosticul de laborator
PGM 006 - Procedură pentru rezolvarea reclamaţiilor
PGM 007 - Procedură pentru echipamente
PGM 008 - Procedură pentru recrutarea de personal
PGM 009 - Procedură pentru supervizarea personalului
PGM 010 - Procedură pentru întreprinderea de acţiuni preventive şi corective
PGM 011 - Procedură pentru efectuarea de audituri interne
PGM 012 - Procedură pentru analiza efectuată de management
PGM 013 - Procedură pentru aprovizionarea cu servicii şi furnituri
PGM 014 - Procedură pentru evaluarea şi selectarea furnizorilor
PGM 015 - Procedură pentru controlul produsului neconform
PGM 016 - Procedură referitoare la comunicarea cu clienţii
PGM 017 - Procedură referitoare la instruirea continuă a personalului
PGS 018 - Procedură referitoare la asigurarea unei bune gospodăriri
Anexa PG 018 - Regulament intern şi informaţii generale pentru efectuarea decontaminării
PGS 019 - Monitorizarea condiţiilor de mediu şi ambientale
PGS 020 - Procedură rferitoare la accesul în diferite zone din IDSA
PGT 022 - Procedură pentru validarea metodelor de diagnostic
PGT 023 - Procedură pentru protecţia stocării (arhivare) şi transmiterii electronice a rezultatelor analizelor de laborator
PGM 024 - Procedură pentru asigurarea protecţiei informaţiilor
PGM 025 - Procedură pentru evitarea implicării în activităţi care ar putea diminua încrederea în competenţa; impaţialitatea; decizia sau integritatea funcţională a laboratorului
PGT 026 - Procedură pentru estimarea incertitudinii rezultatelor analizelolor de laborator
PG 027 - Procedura pentru masurarea si monitorizarea satisfactiei clientilor
PGM 028 - Procedura pentru verificarea valorii de diagnostic a reagentilor i seturilor de diagnostic de uz veterinar
PGM 029 - Procedură pentru efectuarea testelor interlaboratoare
PGS 030 - Procedură pentru asigurarea protecţiei muncii
PGS 031 - Procedura pentru verificarea eficacităţii decontaminarii
PGS 033 - Procedura pentru desfasurarea achizitiilor publice de produse, servicii şi lucrăriHARTA PROCESELOR DIN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – I.D.S.A.

Harta Procese CalitateCHESTIONAR

I.D.S.A. este o instituţie publică şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se înregistrează şi analizează orice document primit pe suport de hârtie.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, pe pagina de WEB a IDSA este disponibil un formular care va poate fi descărcat, completat şi transmis prin fax, sau adus direct, pentru înregistrare, la biroul registratură.

În acelaşi scop, acelaşi model de formular va fi disponibil şi la serviciul SĂNĂTATE ANIMALĂ, pentru a fi folosit de clienţii care doresc să îşi facă publică opinia cu privire la serviciile oferite de I.D.S.A. Pentru acest caz, persoana de contact este Dr. Anişoara HIOTTU, care are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor acest formular şi de a preda la biroul registratură formularele completate, pentru înregistrare şi înştiinţarea Directorului I.D.S.A.

Chestionar clienţi


Declaraţie de politică referitoare la calitatea activităţii IDSA
Politica privind validarea metodelor
Politica privind instruirea continuă a personalului din IDSA
Politica privind participarea la testele de competenţă
Politica participare la SIC
Politica utilizare rapoarte
Anexa certificat de acreditare